Bezpłatna wysyłka na każde zamówienie
Bezpłatne 30-dniowe zwroty

Regulamin

Witamy w okredytach.pl. Świadczymy usługi zgodnie z zawiadomieniami, warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszej umowie („Umowa”). Ponadto, korzystając z dowolnej usługi okredytach.pl (np. Składając zamówienie lub pisząc recenzję klienta), będziesz podlegać zasadom, wytycznym, zasadom, warunkom i postanowieniom mającym zastosowanie do takich usług i zostaną one włączone do niniejszej Umowy na mocy niniejszego odniesienie. okredytach.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tej witryny i niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Uzyskiwanie dostępu do witryny, przeglądanie jej lub korzystanie z niej w inny sposób oznacza zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy. Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę przed kontynuowaniem.
Oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat lub odwiedzasz witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, okredytach.pl niniejszym udziela ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do strony i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu kupowania sprzedanych przedmiotów osobistych w witrynie i nie do użytku komercyjnego ani w imieniu osób trzecich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez okredytach.pl z góry. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym ustępie bez powiadomienia.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w powyższym akapicie, nie możesz reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wydzierżawiać, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować lub w inny sposób wykorzystywać tej witryny lub jakiejkolwiek jej części, chyba że wyraźnie dozwolone na piśmie przez okredytach.pl. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych informacji podanych w witrynie do celów komercyjnych ani wykorzystywać witryny na korzyść innej firmy, chyba że okredytach.pl wyraźnie na to zezwoli. okredytach.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia kont i / lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym, ale bez ograniczeń, jeśli okredytach.pl uważa, że ​​postępowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów okredytach.pl.

Użytkownik nie będzie przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny żadnych Treści, informacji lub innych materiałów, które (a) naruszają lub naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby; (b) są zniesławiające, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub mogą stanowić podstawę jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej lub karnej na mocy prawa ChRL lub prawa międzynarodowego; lub (c) zawiera wszelkie błędy, wirusy, robaki, pułapki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub właściwości.

okredytach.pl może przypisać Ci hasło i identyfikator konta, aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z niektórych części tej witryny. Za każdym razem, gdy użyjesz hasła lub identyfikacji, zostaniesz uznany za upoważnionego do dostępu i korzystania z witryny w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, a okredytach.pl nie ma obowiązku sprawdzania autoryzacji ani źródła takiego dostępu lub korzystanie ze strony.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za cały dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez kogokolwiek, kto używa hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do Ciebie, niezależnie od tego, czy taki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej jest faktycznie przez Ciebie autoryzowany, w tym między innymi za wszelką komunikację i transmisje oraz wszystkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i danych identyfikacyjnych przypisanych do Ciebie. Niezwłocznie powiadomisz okredytach.pl o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub identyfikatora lub o każdym innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tej witryny.

Dane Twojego konta klienta i informacje o zamówieniu zostaną przesłane do Ciebie e-mailem. Aby mieć pewność, że otrzymasz w odpowiednim czasie szczegóły zamówienia (informacje dotyczące płatności, inne ważne informacje itp.), Nie zapomnij regularnie sprawdzać swojej skrzynki odbiorczej (w tym folderu ze spamem). Po rejestracji będziesz otrzymywać nasze newslettery z informacjami o wyprzedażach, kuponach i specjalnych promocjach. Możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza z dowolnego biuletynu e-mailowego lub osobistego ustawienia subskrypcji po zalogowaniu się na swoje konto.

Recenzje i komentarze

O ile w innych miejscach niniejszej Umowy lub w witrynie nie określono inaczej, wszystko, co przesyłasz lub publikujesz w witrynie i / lub podajesz okredytach.pl, w tym między innymi; pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje, komentarze i sugestie (łącznie „„ Zgłoszenia ””) są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone, a przesyłając lub publikując, zgadzasz się na nieodwołalne udzielenie licencji na zgłoszenie oraz wszystkie związane z nimi prawa własności intelektualnej (z wyłączeniem praw osobistych, takich jak prawo autorskie) do okredytach.pl bez opłat, a okredytach.pl będzie mieć nieodpłatne, ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, wykonywania , sprzedawać, wydzierżawiać, przesyłać, adaptować, tworzyć dzieł pochodnych z takich Przesłanych materiałów w jakikolwiek sposób iw jakiejkolwiek formie, a także tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać, dezasemblować lub dekompilować takie Zgłoszenia. Wszystkie przesłane materiały automatycznie staną się jedyną i wyłączną własnością okredytach.pl i nie będą zwracane użytkownikowi, a użytkownik zgadza się nie zgłaszać żadnych sporów w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem wpisu przez okredytach.pl w przyszłości.

Gwarantujesz, że Twoje Zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń stron trzecich. okredytach.pl nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie praw autorskich lub innych praw osób trzecich przez Ciebie. Zobowiązujesz się do obrony i zabezpieczenia sponsora przed wszelkimi stratami spowodowanymi wykorzystaniem zgłoszeń do jakichkolwiek celów.

Oprócz praw mających zastosowanie do wszelkich Przesłanych materiałów, gdy publikujesz komentarze lub recenzje w witrynie, udzielasz okredytach.pl prawa do używania nazwy, którą przesyłasz z recenzjami, komentarzami lub innymi treściami, jeśli istnieją, w związku z takimi przegląd, komentarz lub inne treści. Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych treści, które publikujesz w tej witrynie oraz że wykorzystanie Twoich recenzji, komentarzy lub innych treści przez okredytach.pl nie będzie naruszać ani naruszać prawa osób trzecich. Nie będziesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty sam lub w inny sposób wprowadzać w błąd okredytach.pl lub stron trzecich co do pochodzenia jakichkolwiek Przesłanych materiałów lub treści. okredytach.pl może, ale nie jest zobowiązana, do usuwania lub edytowania jakichkolwiek zgłoszeń (w tym komentarzy lub recenzji) z dowolnego powodu.

prawa autorskie

Cały tekst, grafika, zdjęcia lub inne obrazy, ikony przycisków, klipy audio, logo, slogany, nazwy handlowe lub programy słowne i inne treści na stronie internetowej okredytach.pl (łącznie „Treść”) należą wyłącznie do okredytach.pl lub odpowiednich dostawców treści . Użytkownik nie może używać, reprodukować, kopiować, modyfikować, przesyłać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, licencjonować, publicznie wykonywać, rozpowszechniać ani wykorzystywać komercyjnie żadnej Treści ani w inny sposób rozporządzać jakąkolwiek Treścią w sposób niedozwolony przez okredytach.pl, bez domeny okredytach.pl wyraźną uprzednią pisemną zgodę. Używanie narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych w okredytach.pl, jak również używanie znaków towarowych okredytach.pl lub znaków usługowych w metatagach jest surowo zabronione. Możesz przeglądać i wykorzystywać Treść tylko do swoich danych osobowych oraz do robienia zakupów i składania zamówień w witrynie, a nie w żadnym innym celu. Zbieranie, aranżacja i montaż całej zawartości tej witryny („Kompilacja”) należą wyłącznie do domeny okredytach.pl. Nie możesz używać Treści lub Kompilacji okredytach.pl w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje lub dyskredytuje okredytach.pl lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować zamieszanie lub naruszenie jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów. Całe oprogramowanie używane w tej Witrynie („Oprogramowanie”) jest własnością okredytach.pl i / lub jej dostawców oprogramowania. Treść, Kompilacja i Oprogramowanie są chronione stanowym, krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez okredytach.pl. Osoby naruszające prawo będą ścigane w pełnym zakresie prawa.

okredytach.pl uznaje i szanuje wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe. W związku z tym jakiekolwiek użycie telewizji, filmu, muzyki, festiwalu filmowego lub innych nazw lub tytułów nie ma związku z okredytach.pl i jest wyłączną własnością właścicieli praw autorskich lub znaków towarowych. Nasze ubrania są inspirowane stylem celebrytów i są naszymi odtworzeniami ubrań noszonych przez celebrytów w Twoich ulubionych programach telewizyjnych i na czerwonym dywanie, jednak nie są one autoryzowane, promowane ani powiązane z tymi programami w żaden sposób i nie są pomyślane jako naruszenia jakichkolwiek zarejestrowanych znaków towarowych lub praw autorskich.

Kodeks postępowania klienta

W okredytach.pl jesteśmy zawsze dla naszych klientów i dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszystkie problemy w sposób grzeczny, profesjonalny i przyjazny. W związku z tym nie będziemy tolerować żadnego niedopuszczalnego lub nieracjonalnego zachowania wobec członków naszego zespołu obsługi klienta. Niedopuszczalne zachowanie skierowane do pracowników obsługi klienta lub okredytach.pl może na przykład obejmować dowolne z poniższych:
-Agresywne, obraźliwe i groźne zachowanie. Przykłady obejmują: wszelkie bezpośrednie lub domniemane zagrożenia w dowolnym kanale komunikacji; zastraszający język; nadużycia osobiste i słowne; uwagi seksistowskie, rasistowskie, homofobiczne lub uwłaczające; grubiaństwo; wypowiedzi zapalne; przysięga; i bezpodstawne zarzuty.
-Stałe składanie żądnych lub dokuczliwych skarg, mimo że sprawa została w pełni rozwiązana; podobnie, powtarzanie reklamacji utrzymujących się pomimo zaproponowania rozsądnych i uczciwych rozwiązań zgodnie z naszymi zasadami.
- Żądanie, oczekiwanie lub żądanie od pracowników naruszenia ustalonych wytycznych polityki firmy, np. Kwota zwrotu, ramy czasowe, specjalne odszkodowanie itp .; podobnie, dążenie do nierealistycznego rezultatu wykraczającego poza zakres naszych własnych zasad i procedur. Domyślnie kwota zwrotu nie może przekraczać pierwotnej kwoty zamówienia zapłaconej okredytach.pl.
- Wielokrotna zmiana charakteru (lub przedmiotu) skargi lub pożądanego wyniku, częściowo po udzieleniu formalnej odpowiedzi.
- Nadmierna liczba reklamacji w porównaniu z całkowitą historią wartości zakupów. W przypadku takiego zachowania skarżącym można pouczyć i formalnie powiadomić o następujących
kwestiach : - Ich język jest uważany za obraźliwy, obraźliwy, groźny i całkowicie niedopuszczalny.
- Muszą powstrzymać się od używania takiego języka, zastraszania i gróźb.
- Nie będzie dalszej wymiany korespondencji w tej sprawie, jeśli będą upierać się przy takim zachowaniu.
-okredytach.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania przyjmowania zamówień od klienta w przyszłości bez powiadomienia.

okredytach.pl Proces eskalacji skarg

Ten proces dotyczy wyłącznie kwestii związanych z obsługą klienta. W przypadku odrębnych kwestii prawnych, takich jak prawa autorskie, zapoznaj się z naszym okienkiem prawnym tutaj: Jeśli klient jest niezadowolony z rozwiązania oferowanego przez naszą obsługę klienta, może skontaktować się z naszym Inspektorem obsługi klienta, przesyłając nowe zgłoszenie w sekcji „Prześlij formalną skargę” w następujący sposób: Skontaktuj się z nami> Prześlij zgłoszenie. Na wszystkie reklamacje odpowiadamy w ciągu 24 godzin z wyjątkiem weekendów i świąt.

Polityka dotycząca naruszenia praw własności intelektualnej

Polityką okredytach.pl jest podejmowanie odpowiednich działań, gdy jest to konieczne, w celu przestrzegania i uznania wszystkich odpowiednich przepisów stanowych, federalnych i międzynarodowych w związku z materiałami, które rzekomo naruszają jakikolwiek znak towarowy, prawa autorskie, patenty i wszelkie inne prawa dotyczące własności intelektualnej. Jeśli jesteś właścicielem praw własności intelektualnej i uważasz, że okredytach.pl sprzedaje, oferuje do sprzedaży lub udostępnia towary i / lub usługi, które naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, wyślij w całości następujące informacje, aby wesprzeć @ okredytach.pl Wymagane informacje:
1 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela przedmiotu na wyłączność, który został przypuszczalnie naruszony;
2. Opis dzieła lub materiału, który przypuszczalnie narusza prawa;
3. Opis miejsca, w którym w witrynie znajduje się materiał przypuszczalnie naruszający prawa (adresy URL produktów);
4. Informacje wystarczające do skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail;
5. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne wykorzystanie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub innych praw własności, jego przedstawiciela lub prawo;
6. Identyfikacja praw własności intelektualnej, które Twoim zdaniem zostały naruszone przez Witrynę (np. „Prawa autorskie XYZ”, „Znak towarowy ABC, nr rej. 123456, zarejestrowany 01.01.04” itp.);
7. Oświadczenie przez Ciebie, że powyższe informacje i zawiadomienie są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone.

Wypowiedzenie i skutek wypowiedzenia

Oprócz wszelkich innych środków prawnych lub sprawiedliwych, okredytach.pl może, bez uprzedniego powiadomienia, natychmiast wypowiedzieć Umowę lub odwołać dowolne lub wszystkie Twoje prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy natychmiast zaprzestaniesz dostępu do strony i korzystania z niej, a okredytach.pl, oprócz wszelkich innych prawnych lub sprawiedliwych środków zaradczych, natychmiast unieważni wszystkie hasła i dane identyfikacyjne konta wydane Tobie i odmówi dostęp do tej Witryny i korzystanie z niej w całości lub w części. Jakiekolwiek wypowiedzenie niniejszej Umowy nie ma wpływu na odpowiednie prawa i obowiązki (w tym między innymi zobowiązania płatnicze) stron powstałe przed datą rozwiązania.

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

O ile standardowe warunki sprzedaży nie stanowią inaczej dla każdego produktu w tej witrynie, ta witryna, produkty oferowane do sprzedaży na niej i transakcje przeprowadzane za jej pośrednictwem są dostarczane przez okredytach.pl na zasadzie „tak jak jest”. okredytach.pl nie składa żadnych prezentacji ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących działania tej witryny lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych w tej witrynie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych tutaj w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, okredytach.pl zrzeka się odpowiedzialności wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszalności, tytułu prawnego, cichej przyjemności, dokładności danych i integracji systemu. Ta witryna może zawierać nieścisłości, pomyłki lub błędy typograficzne. okredytach.pl nie gwarantuje, że zawartość będzie nieprzerwana lub wolna od błędów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo okredytach.pl nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej witryny, w tym między innymi za szkody pośrednie przypadkowe, karne, przykładowe, specjalne lub wynikowe. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo całkowita odpowiedzialność okredytach.pl wobec Ciebie za jakiekolwiek szkody (niezależnie od podstawy działania) nie przekroczy łącznie kwoty opłat faktycznie zapłaconych przez Ciebie na rzecz okredytach.pl w ciągu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego rzekomo powodujące odpowiedzialność okredytach.pl.

okredytach.pl i / lub sprzedawca będzie postępować zgodnie z gwarancją przedstawioną na naszej stronie internetowej wtedy i tylko wtedy, gdy uszkodzenie jest związane z przedmiotami i ma ważne i potwierdzone wady produkcyjne. okredytach.pl i / lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania przez klientów, zaniedbania osobistego i / lub innych przyczyn, które nie przypisują wad produktu.

Przyjęcie zamówienia

Należy pamiętać, że mogą istnieć zamówienia, których nie możemy przyjąć i musimy anulować. okredytach.pl zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania dowolnego zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia, obejmują ograniczenia ilości dostępnych do zakupu, nieścisłości lub błędy w informacjach o produkcie lub cenach lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział unikania kredytów i oszustw. Możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji przed przyjęciem zamówienia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli całość lub część Twojego zamówienia zostanie anulowana lub jeśli do przyjęcia zamówienia wymagane są dodatkowe informacje.

Obie strony uzgadniają, że po wysłaniu zamówienia wyłączną odpowiedzialność za transport ponosi zewnętrzna firma logistyczna. Na tym etapie pełna własność produktu (-ów) należy do kupującego; całą odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący.

okredytach.pl nie odpowiada za spóźnione dostawy na specjalne okazje, takie jak urodziny lub inne wydarzenia. Zachęcamy klientów do składania zamówienia z wyprzedzeniem, aby mieć wystarczająco dużo czasu na otrzymanie produktu.

O szczytowym okresie świątecznym poinformowaliśmy naszych klientów z wyprzedzeniem za pośrednictwem banerów i biuletynów oraz zaproponowaliśmy ostateczny termin zamówienia i metody wysyłki w tym okresie. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli przedmiot nie dotrze na czas przed świętami Bożego Narodzenia.

Wszystkie zamówienia zgłoszone przez firmy spedycyjne jako „dostarczone” są uznawane za dostarczone. W tym przypadku okredytach.pl nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za brak dostawy.

Konto użytkownika

Ze względów bezpieczeństwa każdy klient może domyślnie utworzyć tylko jedno zarejestrowane konto. W przypadku klientów, którzy próbują utworzyć kilka kont, TwinkleDeals zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont bez powiadomienia.

Zgodnie z przepisami celnymi klienci muszą podać prawidłowe i dokładne dane. Wszystkie nazwy, adresy i nazwy płatników powinny być prawidłowe. Niektóre kraje wymagają, aby odbiorca przedstawił swój dowód osobisty lub paszport w celu wyczyszczenia paczki lub w celu weryfikacji płatności. Za dokładność danych, które nam przekazują, odpowiadają wyłącznie klienci. Jeśli jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe i uniemożliwiają jakąkolwiek wysyłkę, dostawy lub odprawę celną, nie będziemy ponosić odpowiedzialności i nie zaoferujemy żadnej rekompensaty w takich przypadkach.

okredytach.pl zawsze będzie przestrzegać prawa i uprzejmie przypominamy użytkownikom, aby robili to samo. Jako importer, klienci są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich praw i przepisów w swoich krajach. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Błędy typograficzne

Chociaż okredytach.pl stara się udostępniać dokładne informacje o produktach i cenach, mogą wystąpić błędy cenowe lub typograficzne. okredytach.pl nie może potwierdzić ceny przedmiotu przed złożeniem zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot jest wystawiony po nieprawidłowej cenie lub z nieprawidłowymi informacjami z powodu błędu w cenie lub informacji o produkcie, okredytach.pl ma prawo, według własnego uznania, odmówić lub anulować zamówienia złożone na ten przedmiot. W przypadku niewłaściwej wyceny produktu okredytach.pl może, według naszego uznania, skontaktować się z Tobą w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o takim anulowaniu.

Ceny w różnych walutach

Ceny produktów sprzedawanych przez okredytach.pl są oparte na wartościach wyrażonych w dolarach amerykańskich (USD). Ceny wyświetlane w innych walutach są przeliczane z dolarów amerykańskich zgodnie z najbardziej aktualnymi kursami wymiany. Ze względu na wahania wartości walut ceny wyświetlane w Witrynie w walutach innych niż amerykańskie, inne niż na stronie poszczególnych produktów, mogą nie być najbardziej aktualne. Obszary Witryny, w których nominały walut innych niż USA mogą być niedokładne, obejmują między innymi banery promocyjne, strony promocyjne i informacje na stronach kategorii produktów. Cena wyświetlana na stronie pojedynczego produktu, niezależnie od waluty, jest aktualną ceną, jaką masz obowiązek zapłacić okredytach.pl, z wyłączeniem kosztów wysyłki.

okredytach.pl nie zna żadnych dodatkowych opłat bankowych ani opłat za kurs wymiany, które są pobierane przez bank wystawiający lub zewnętrznego dostawcę płatności, i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Za te opłaty odpowiadają wyłącznie klienci i okredytach.pl nie zwraca ich.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane wyłącznie na mocy prawa ChRL, bez względu na konflikt zasad prawnych.

Spinki do mankietów

Ta witryna może zawierać łącza do innych witryn w Internecie, które są własnością osób trzecich i są przez nie obsługiwane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że okredytach.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie ani treści znajdujące się w takiej witrynie lub za jej pośrednictwem.

Środki zaradcze

Zgadzasz się, że zadośćuczynienie przysługujące okredytach.pl na mocy prawa za jakiekolwiek rzeczywiste lub grożące naruszenie niniejszej Umowy byłoby niewystarczające i że okredytach.pl będzie uprawniona do określonego wykonania lub zadośćuczynienia, lub obu, oprócz wszelkich szkód, które okredytach.pl może zgodnie z prawem odzyskać, łącznie uzasadnionymi kosztami jakiejkolwiek formy rozstrzygania sporów, w tym między innymi honorariami prawników.

Żadne prawo ani zadośćuczynienie okredytach.pl nie będzie wykluczone z jakichkolwiek innych praw wynikających z prawa lub zasady słuszności, w tym, bez ograniczeń, nakazów odszkodowawczych, opłat i wydatków prawników.

Żaden przypadek zrzeczenia się przez okredytach.pl jej praw lub środków zaradczych wynikających z niniejszych warunków nie oznacza żadnego zobowiązania do przyznania jakiegokolwiek podobnego, przyszłego lub innego zrzeczenia się.

Wysyłka

okredytach.pl wysyła z różnych magazynów. W przypadku zamówień obejmujących więcej niż jeden artykuł możemy podzielić zamówienie na kilka paczek według stanów magazynowych, według własnego uznania.

Zaleca się, aby klienci wykupili ubezpieczenie przesyłki podczas płatności, aby dostawa była płynna. W przypadku zamówień z ubezpieczeniem domyślnie oferujemy tę samą przesyłkę bezpłatnie, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy podczas dostawy. Jeśli nie ma zapasów, zaoferujemy opcje zwrotu.

Wszystkie zamówienia wysyłamy w dobrej wierze, a okredytach.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia, które nie są ubezpieczone.

Cokolwiek klient zamówi, wysyłamy. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za otrzymanie przez klienta niewłaściwego produktu, jeśli złożył niewłaściwe zamówienie.

Jeśli z jakiegoś powodu dostawa nie powiedzie się, a adres wysłany na adres był poprawnym adresem podanym przez klienta, okredytach.pl nie ponosi odpowiedzialności za zwrot paczki do nas.

Wszystkie przesyłki pochodzą z naszych magazynów na całym świecie. Dlatego wszelkie cła lub cła importowe, które są pobierane przez lokalne organy celne, gdy paczka dotrze do kraju docelowego, są wyłączną odpowiedzialnością kupującego. Jeżeli kupujący odmówi przyjęcia przesyłki z powodu cła przywozowego lub podatków, kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z tym procesem. Zgodnie z przepisami celnymi okredytach.pl nie może zadeklarować zakupionych przedmiotów jako prezent ani podać kwoty niższej niż rzeczywisty koszt produktu.

Należy pamiętać, że wszelkie skargi dotyczące nieotrzymania paczki wysłanej ryczałtem, przesyłką priorytetową lub standardową należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty wysyłki (4 miesiące w przypadku krajów Ameryki Łacińskiej z wysyłką pocztową). Wszystkie problemy z dostawą przyspieszoną należy również zgłosić w ciągu 3 miesięcy od daty wysyłki. Po tym czasie żadne odszkodowanie nie będzie oferowane. Należy pamiętać, że niniejsze zasady nie mają zastosowania do paczek dostarczanych za pośrednictwem przyspieszonych metod wysyłki i które są określone jako dostarczone na stronie internetowej firmy kurierskiej.